Friday, December 16, 2011

عکس: مرد شوید تا زن خوبی باشید!من الان 10 دقس مبهوت این اثر هنری شدم...واقعا درکش نمیکنم ....نمیتونم باهاش ارتباط برقرار کنم ...جدا میگم نمی فهممش......چقدر این طراحش از همه طرف به خودش فشار آورده...


فقط جهت درک مطلب عرض شد....
(لازم به ذکر است این پوستر در یک همایش مربوط به فمنیسم {البته شاخیه لمپنیسمش } در دانشگاه آزاد تهران جنوب نصب شده بود)


No comments:

Post a Comment